விவசாயிகள் உரங்களை மூட்டையில் அச்சடிக்கப்பட்ட விலையில் வாங்கி பயன் அடையவும்
வ.எண்நிறுவனம் விலை {{fert_id === '1'? '(ரூபாய்/ 45 கிலோ)':'(ரூபாய்/ 50 கிலோ)'}}
{{$index+1}} {{item.company_tamil}} {{item.price}}